Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene leverings-, verkoop, en betalingsvoorwaarden Mondhygiëne de Bres, gevestigd te Tilburg ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73726427.

Artikel 1 Toepasselijkheid en definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mondhygiëne de Bres gedane aanbiedingen en op alle door Mondhygiëne de Bres aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “afnemer”, moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Mondhygiëne de Bres in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Mondhygiëne de Bres gesloten en/of te sluiten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover Mondhygiëne de Bres daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Indien stilzwijgend één of meerdere malen van de onderhavige voorwaarden is afgeweken, kan de afnemer daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Mondhygiëne de Bres zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor de aanvaarding is gesteld.
 2. De aan Mondhygiëne de Bres gegeven order geldt als aanbod. Dit aanbod is door Mondhygiëne de Bres aanvaard, zodra het aanbod door Mondhygiëne de Bres schriftelijk is bevestigd, dan wel Mondhygiëne de Bres op andere voor de afnemer kenbare wijze aan de feitelijke uitvoering van het aanbod is begonnen.
 3. De overeenkomst komt tot stand zodra Mondhygiëne de Bres het aanbod heeft aanvaard, welke aanvaarding de afnemer bindt.

Artikel 3  Prijs

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de prijzen in euro-valuta, exclusief omzetbelasting en overige door de overheid op te leggen belastingen en heffingen en exclusief transport- en verzendkosten.
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst binnen een termijn van drie maanden vóór de levering, enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt, is Mondhygiëne de Bres gerechtigd deze verhoging in rekening te brengen.
 3. De afnemer heeft het recht om, indien een in het vorig lid bedoelde prijsverhoging 10% of meer bedraagt de daarop betrekking hebbende overeenkomst zonder kosten te annuleren, evenwel zonder recht op schadevergoeding. Indien de goederen reeds zijn afgeleverd, dan zullen deze na annulering zo spoedig mogelijk op kosten van Mondhygiëne de Bres worden teruggehaald. De afnemer blijft tot het tijdstip dat de goederen worden teruggehaald echter volledig aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering, beschadiging, diefstal en dergelijke.

Artikel 7 Levering

 1. Levering geschiedt door het ter beschikking stellen van het product aan de afnemer. De levering vindt plaats op het adres van de afnemer, tenzij anders overeengekomen.
 2. De kosten voor aflevering van de goederen zijn voor rekening van de afnemer.
 3. Indien en zodra de verkochte goederen ter beschikking van de afnemer zijn gesteld gaat het risico daarvan over op de afnemer.
 4. Onder levertijd wordt verstaan de eventueel in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. Een bedongen levertijd gaat pas in als alle voor de uitvoering van de verrichting noodzakelijke administratieve en technische gegevens in het bezit zijn van Mondhygiëne de Bres. Van het daadwerkelijk begin van de levertijd maakt de leverancier melding aan de afnemer.
 5. De opgave van de levertijd is een verwachte levertijd. De opgegeven levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de afnemer Mondhygiëne de Bres schriftelijk in gebreke te stellen.
 6. De afnemer is gehouden om de bestelde en geleverde goederen af te nemen en overeenkomstig de afgesproken betalingscondities onverwijld te betalen zonder enig beroep op korting of compensatie. Door betaling van het factuurbedrag of het tekenen van een pakbon bevestigt de afnemer de ontvangst van de goederen.

Indien de afnemer niet aan zijn afnameverplichting, betalingsverplichtingen of enige ander jegens Mondhygiëne de Bres geldende verplichting voldoet, is Mondhygiëne de Bres gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 8 Betaling

 1. Betalingen geschieden contant voor of bij aflevering, tenzij overeengekomen is dat op rekening of op een andere wijze betaald zal worden. Indien afgesproken is dat op rekening betaald zal worden, geschiedt de betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de afnemer niet in overeenstemming met het voorgaande tijdig en volledig heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist en is Mondhygiëne de Bres gerechtigd aan de afnemer een rente in rekening te brengen van 1% per maand of gedeelte van een maand.
 3. Alle op de invordering van verschuldigde bedragen vallende kosten, met name de buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een minimum van € 50,00 en onverminderd het recht van Mondhygiëne de Bres om verdere redelijke kosten bij de afnemer in rekening te brengen.

 Artikel 9 Reclames en risico’s

 1. De afnemer dient bij de in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Zichtbare schades of gebreken die reeds bij afname in één van de verkoopruimten van Mondhygiëne de Bres kunnen worden geconstateerd (daaronder tekorten begrepen) dienen door de afnemer direct te worden gemeld
 2. Geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijkingen in bijvoorbeeld kleur of materiaalstructuur vallen niet onder de garantie en verplichten Mondhygiëne de Bres niet tot enige vergoeding. Het geeft de afnemer evenmin het recht om de ontvangst of de betaling van de geleverde zaken te weigeren.
 3. Uitsluitend schriftelijke reclames of aanmerkingen die de door Mondhygiëne de Bres geleverde goederen betreffen, welke verkeren in de toestand waarin deze werden afgeleverd, kunnen in behandeling worden genomen mits zij binnen 30 dagen na levering of bij verborgen gebreken binnen 30 dagen na ontdekking daarvan in het bezit van Mondhygiëne de Bres zijn.
 4. Indien reclames door Mondhygiëne de Bres als juist beoordeeld worden, volgt ter keuze van de afnemer creditering, danwel hernieuwde levering.
 5. Afwijkingen met redelijke tolerantie geven de afnemer geen recht op reclame. Naar maat vervaardigde goederen kunnen niet worden teruggenomen en geven geen recht op reclame, indien de aanpassing is gebaseerd op foutieve gegevens door of namens de afnemer aan Mondhygiëne de Bres verstrekt.
 6. De afnemer kan er geen beroep op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt indien hij de leverancier daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, heeft kennis gegeven.
 7. Ieder vorderingsrecht van de afnemer op Mondhygiëne de Bres betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door Mondhygiëne de Bres geleverde producten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken, alsmede ook in die situaties waarin de afnemer Mondhygiëne de Bres onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.
 8. De afnemer is strikt gehouden aan de door de fabrikant en/of door Mondhygiëne de Bres verstrekte gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Indien afnemer deze verplichting schendt rust op afnemer alle risico van het product en vervallen alle aanspraken van afnemer jegens Mondhygiëne de Bres zowel ten aanzien van schadevergoeding of herstel of vervanging al sten aanzien van het recht om de overeenkomst te ontbinden of te vernietigen of anderszins te (doen) beëindigen.
 9. De producten waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor Mondhygiëne de Bres beschikbaar blijven in de toestand, waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd.
 10. De reclametermijn op de door Mondhygiëne de Bres verzonden facturen bedraagt ten hoogste 5 werkdagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met Mondhygiëne de Bres correct weer te geven en door de afnemer te zijn goedgekeurd.

Artikel 10 Tussentijdse beëindiging

 1. Mondhygiëne de Bres is onverminderd de haar toekomende wettelijke rechten en bevoegdheden, bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien:
  – de afnemer in verzuim is;
  – de afnemer in staat van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering komt te verkeren, dan wel anderszins de beschikkingsmacht over zijn of haar vermogen of een gedeelte daarvan verliest of heeft verloren.
 2. In geval van beëindiging in de zin van lid 1 van dit artikel is de afnemer aansprakelijk voor alle reeds door Mondhygiëne de Bres gemaakte kosten en is zij gehouden die te vergoeden.

 Artikel 11 Overmacht

 1. Indien Mondhygiëne de Bres als gevolg van overmacht niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan zijn zowel Mondhygiëne de Bres als de afnemer ieder gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen.
 2. In geval van overmacht is de afnemer niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
 3. In geval van overmacht behoudt Mondhygiëne de Bres het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.
 4. Onder “overmacht” zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze de nakoming en/of tijdige nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst in de weg staan, zoals oorlog en dreiging van oorlog, terreurdaden, demonstraties, werkstaking of uitsluiting of bedrijfsstoring zowel in de onderneming van Mondhygiëne de Bres als in ondernemingen waarvan Mondhygiëne de Bres materialen betrekt of materialen laat bewerken, oproer, belemmeringen veroorzaakt door overheidsmaatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen.

 Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Mondhygiëne de Bres aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van Mondhygiëne de Bres. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order die tot schade heeft geleid.
 2. Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor Mondhygiëne de Bres voor schade, wordt uitgesloten, uit welken hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart de afnemer Mondhygiëne de Bres tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald.
 3. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten aanvaardt Mondhygiëne de Bres geen aansprakelijkheid.
 4. Mondhygiëne de Bres is niet aansprakelijk voor schade aan tanden en/of kiezen of restauraties zoals kroon- en brugwerk en implantaten en hun suprastructuren of voor het ontstaan van klachten aan het kauwstelsel (kaakgewrichtsklachten).
 5. Aansprakelijkheid van Mondhygiëne de Bres voor zaakschade en/ of schade wegens overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door een gebrek in een product dat Mondhygiëne de Bres niet zelf heeft vervaardigd, is uitgesloten.
 6. Mondhygiëne de Bres is niet aansprakelijk voor de onjuistheid van door of namens de afnemer verstrekte gegevens.

 Artikel 13 Garantiebepalingen

 1. In het geval de overeenkomst een product betreft dat Mondhygiëne de Bres heeft afgenomen van een fabrikant of importeur dan heeft de afnemer evenveel rechten jegens Mondhygiëne de Bres als Mondhygiëne de Bres heeft jegens de importeur of fabrikant.

 Artikel 14 Conversiebepaling

 1. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.
 2. In geval een bepaling van deze voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd en lid 1 van dit artikel niet van toepassing kan zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15 Overdracht en verval van rechten

 1. Mondhygiëne de Bres is bevoegd haar rechten uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 2. Iedere vordering tegen Mondhygiëne de Bres vervalt, indien Mondhygiëne de Bres niet binnen 12 maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken.

Artikel 16 Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

 1. Op de tussen Mondhygiëne de Bres en de afnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien tussen Mondhygiëne de Bres en de afnemer een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.
 3. De rechtbank te Breda is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met Mondhygiëne de Bres gesloten overeenkomsten. Niettemin heeft Mondhygiëne de Bres het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de afnemer.